Time
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
Warranty
ของแท้ประกันศูนย์
Delivery
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
Facebook
@Headdaddy
Line
@Headdaddy
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง(เก็บเงินปลายทาง)
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง(เก็บเงินปลายทาง)
1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไปเท่านั้น
2. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 4 จังหวัด เฉพาะเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ดังนี้
 • กรุงเทพฯ
  ทุกเขต
 • นนทบุรี
  ทุกอำเภอ
 • ปทุมธานี
  ทุกอำเภอ
 • สมุทรปราการ
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.พระประแดง และ อ.บางพลี
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ภายในเวลา 09.00-16.00 น. นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS (บริษัทฯ จะส่ง SMS ให้ลูกค้าเมื่อมีการเปิดบิลและเตรียมจัดส่ง)โดยเริ่มนับเวลาการส่งจากเวลาที่ได้รับ SMS กรณีสั่งซื้อ หลัง 16.00 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
4. จัดส่งฟรีภายใน 3 ชั่วโมง โดยจะไปเก็บเงินปลายทาง เฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
5. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 3 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินให้ 500 บาทโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 3 ชม.(แบบเก็บเงินปลายทาง)
 • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหรือกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์เข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนไขการสั่งซื้อของบริษัทฯ
 • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่กดยืนยันการสั่งซื้อผ่านอีเมล์เข้ามาแล้วพบมีรายการสินค้าหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ ในภายหลัง เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมยากในการทำรายการผ่านระบบออนไลน์ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือขอยกเลิกคำสั่งซื้อ)
 • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น
 • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ หรือมีการปิดเส้นทางด้วยเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ หรือสภาพอากาศไม่ปกติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม เป็นต้น
 • กรณีขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ หรือในช่วงระหว่างการจัดส่ง
 • ลูกค้าติดต่อและส่งข้อมูลการขอรับค่าชดเชยภายหลัง 7 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการรับเงินชดเชย 1 รหัสลูกค้า หรือ สถานที่ส่งสินค้าที่เดียวกัน 1 ครั้งต่อวันเท่าน้ัน
6. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อ บริษัทฯยินดีจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินจำนวน 5,555 บาท ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
 • หากบริษัทฯจัดส่งช้าเกิน 3 ชั่วโมงติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เปิดบิลครั้งแรก หรือนับแต่วันที่ในบิลที่ได้เปิดหลังจากบิลใบที่ส่งช้าติดต่อกันครั้งที่ 5
 • เป็นการซื้อสินค้าของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน
 • ลูกค้าต้องติดต่อและส่งข้อมูลหรือเอกสารการขอรับเงินชดเชยให้ครบถ้วนภายใน 5 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อรับสินค้าที่ส่งช้าติดต่อกันครั้งที่ 5
  โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่ว่ากรณีใดๆ หากขาดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินชดเชย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการขอแก้ไขเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

7. เพียงซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้า

7.1 ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 3,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป ค่าบริการขนส่ง 200 บาท
จังหวัด เขต/อำเภอ
กรุงเทพฯ ทุกเขต
นนทบุรี ทุกอำเภอ
ปทุมธานี อ.คลองหลวง (ทุกตำบล)
อ.เมืองปทุมธานี (ทุกตำบล)
อ.ลาดหลุมแก้ว (ทุกตำบล)
อ.สามโคก (ทุกตำบล))
อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงยี่โถ, ต.ประชาธิปัตย์, ต.รังสิต และต.ลำผักกูด)
อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.คูคต, ต.บึงคำพร้อย และต.ลาดสวาย)
สมุทรปราการ อ.พระประแดง (ทุกตำบล)
อ.เมืองสมุทรปราการ (ตำบลสำโรงเหนือ,เทพารักษ์,บางเมืองใหม่,บางด้วน,บางโปรง,ปากน้ำ,แพรกษา,บางเมือง)
อ.บางพลี (ตำบลบางแก้ว,บางพลี,ราชาเทวะ)

7.2. ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 3,000 บาทขึ้นไป ค่าบริการขนส่ง 200 บาท | ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป
ค่าบริการขนส่ง 300 บาท
จังหวัด เขต/อำเภอ
ปทุมธานี อ.หนองเสือ (ทุกตำบล)
อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงน้ำรักษ์ และต.บึงสนั่น)
อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.ลำสามแก้ว, ลำลูกกา, ต.บึงทองหลาง, ต.ลำไทร, ต.พืชอุดม และต.บึงคอไห)
สมุทรปราการ อ.บางพลี (เฉพาะ ต.บางโฉลง, ต.บางปลา และ ต.หนองปรือ)
อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.ท้ายบ้าน, ต.ท้ายบ้านใหม่, ต.บางปู, ต.บางปูใหม่ และต.แพรกษาใหม่)
 • สินค้าหมวด Gaming Chair, Rack, Cable หมวด CCTV accessories, Air Conditioner, Nas, จอสกรีน หมวด Projector และสินค้า By Order ไม่สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่ง "รับสินค้าภายใน 3 ชม." ได้ แต่ท่านยังสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งอื่นได้
 • จอขนาด 27" ขึ้นไป และจอ Curve ไม่สามารถเลือกบริการส่งด่วนได้ แต่ลูกค้ายังสามารถเลือกรูปแบบจัดส่งอื่นได้

8. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง + ยาว + สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 + 1.25 + 1.25 เมตร
 • กรณีสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการเปลี่ยนขนส่งใหม่ที่สามารถนำส่งได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อน รายการสั่งซื้อนั้นๆจะไม่ร่วมบริการส่งด่วน และไม่อยู่ในเงื่อนไของบริการส่งด่วน รวมถึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอรับเงินค่าชดเชยทุกกรณี

9. บริการพิเศษ ** สินค้าเสียภายใน 7 - 14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี ** (จำนวน 1 ครั้ง เฉพาะการเข้าไปรับสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการส่งคืน)
10. การขอคืนเงินหลังชำระเงินแล้ว กรณีพบสินค้ามีปัญหาจึงขอคืนเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน 15-30วัน หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารการขอคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วน
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด
  อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)